Site logo

City Polaroids B&W

Berlin 2014

Polaroids 895

DB Lights

Polaroids 932

Pyramids

Polaroids 908

Retro

Polaroids 952

Monkey Business

Polaroids 954

Polaroids 898

Sea of Houses

Polaroids 909

Underpass

Polaroids 918

Post-Industrialist Romanticism

Polaroids 921

A Fading Industry

Polaroids 920

Polaroids 922

Gas Works

Polaroids 941

Tower

Polaroids 940

Tower

Polaroids 933

Crossing

Polaroids 944

Polaroids 874

Berlin, West

Polaroids 879

No Escape

Polaroids 614

Synagogue

Polaroids 615

The Thin House

IMG_3505

Too Hot To Skate

Polaroids 640

In a Concrete Space

Polaroids 903

Nighthawks

Polaroids 904

Nighthawks

Polaroids 1042

Coming Or Going

Polaroids 648

Knight Takes King

Polaroids 647

Polaroids 629

Bellevue

Polaroids 959

Major Tom

Polaroids 925

Fox on the Run

Polaroids 899

The Crow

City Polaroids: Black & White
© 2016 gheedon Contact